SriLanka-Places.com 已列出约 5 比萨餐厅 在 贾夫纳. 一些最受好评的 比萨餐厅 在 贾夫纳 是- 必胜客|必胜客贾夫纳, பீட்ஸாஹட் |必胜客, 11 到 11 家披萨餐厅, 11 到 11 家披萨餐厅 & 披萨.

地名
类型
地址
比萨店
比萨店
Hospital Rd, Jaffna, Sri Lanka
比萨店
Hospital Rd, Jaffna, Sri Lanka
比萨店
128, Palali Road, Jaffna, Sri Lanka
比萨店
128, Palali Road, Jaffna, Sri Lanka
比萨店
229 Palali Rd, Jaffna, Sri Lanka

相似类别